Правила та умови

Правила та умови

ДОГОВІР ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ є оферта про надання послуг між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ (далі – “Договір”) відповідно до викладених у цій оферті умовами.

1.2. Даний договір є публічним.

1.3. У разі прийняття викладених в оферті умов і оплати послуг, особа, що виражає свою згоду з даним Договором, стає Замовником.

1.4. Даний договір укладений відповідно до українського права, яке є придатним до всіх його положень, і при укладанні, виконанні та розірванні, тлумаченні даного Договору, сторони керуються законодавством України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до цього Договору Виконавець передає Замовнику в користування налаштоване програмне забезпечення з метою функціонування веб-сайту Замовника, а Замовник зобов’язується оплатити послугу.

2.2. При укладенні цього Договору Замовник проходить обов’язкову онлайн реєстрацію за посиланням Виконавця, шляхом створення облікового запису користувача, заповнивши форму-заявку. Обліковий запис Замовника містить загальну інформацію про встановлення та використання системи, інформацію про проекти Замовника та їх налаштування, історію руху коштів на особистому рахунку Замовника.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначаються виставленими рахунками, відповідно до обраного Замовником послуг та ціни, яка вказана на сайті Виконавця або в рахунку.

3.2. Замовник може оплатити Послугу одним із запропонованих Виконавцем способів.

3.3. “Виконавець” не використовує сервіс рекурентних платежів.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Договір вважається укладеним автоматично після першої оплати на рахунок Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надати послуги та створити необхідні умови, спрямовані на досягнення результату з надання послуг, визначених умовами цього Договору.

5.1.2. Після отримання оплати від Замовника активувати обліковий запис Замовника не пізніше, ніж через один-два дні.

5.1.3. Дотримуватися режиму комерційної таємниці і не розголошувати конфіденційну інформацію, яка може стати йому відомою в процесі надання послуг за цим Договором.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати вартість послуг в односторонньому порядку, зазначені на сайті і в прайсах, без попередження Замовника.

5.2.2. Припинити надання послуг за цим Договором у випадках, якщо:

5.2.2.1. Замовник використовує надані послуги, в цілях, не передбачених цим Договором та / або з метою шахрайства або інших дій, які є порушенням законодавства України.

5.2.3. Виконавець також користується іншими правами, які випливають з положень цієї Угоди або прямо передбачені чинним законодавством України.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Надавати актуальну інформацію (достовірну), інформація не повинна суперечити одна одній.

5.3.2. За запитом Виконавця надати інформацію, яка необхідна для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3.3. Не використовувати програмне забезпечення, з метою шахрайства або інших дій, які є порушенням законодавства України.

5.3.4. Не розголошувати відомості про методи та способи надання послуг за цим Договором, які стали йому відомі в процесі надання Виконавцем послуг за цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Відмовитися від послуг за цим Договором, письмово попередивши про це Виконавця.

5.4.2. Замовник також користується іншими правами, які випливають з положень цієї Угоди або прямо передбачені чинним законодавством України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої, технічні особливості і обладнання Замовника.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за часткове або повне невиконання умов цього Договору, у випадках, якщо:

6.2.1. Замовник порушує свої зобов’язання за цим Договором.

6.3. У разі, якщо надані “Замовником” дані і / або матеріали для виконання умов за цим Договором, стали основою для пред’явлення “Виконавцю” претензій, позовів та / або розпоряджень з приводу оплати штрафних санкцій з боку державних органів та / або третіх осіб, ” Замовник “зобов’язується негайно, на вимогу” Виконавця “, надати йому всю запитувану інформацію, яка стосується розміщення та змісту таких даних і / або матеріалів, сприяти” Виконавцю “у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати документально підтверджені збитки (включаючи судові витрати , витрати на сплату штрафів), завдані “Виконавцю” внаслідок пред’явлення йому таких претензій, позовів, розпоряджень у зв’язку з порушенням прав третіх осіб і / або чинного законодавства України в результаті розміщення таких даних і / або матеріалів.

6.4. Замовник гарантує, що використовує послуги Виконавця за цим Договором виключно в цілях, зазначених у п. 2.1. справжньої угоди.

6.5. У випадках використання Замовником послуг, що надаються Виконавцем, в цілях інших, ніж передбачено у цьому Договорі, Замовник самостійно несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.6. Відповідальність за збір та обробку персональних даних, ведення баз персональних даних, які можуть бути отримані Сторонами за допомогою каналів зв’язку, за якими надаються послуги за цим Договором, несе виключно Замовник.

6.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження наданих йому доступів на сайті https://seoquick.com.ua або https://seoquick.ru.

6.8. Претензії за цим Договором приймаються в письмовій формі на поштову адресу, вказану в Розділі 11 цього Договору, на електронну пошту: info@seoquick.com.ua. Термін розгляду претензії становить 5 (п’ять) робочих днів.

6.9. Всі суперечки і розбіжності, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості – спір підлягає вирішенню в установленому законодавством України порядку.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо причиною такого невиконання є дія непереборної сили, а саме: повені, землетруси, військових дій, а також актів державних органів влади і управління, шкідливих програм для ЕОМ (електронно обчислювальної машини), відключень електроенергії і інші події, настання яких знаходиться поза розумним контролем Сторін, і в результаті настання яких виконання зобов’язань згідно з Договором стає неможливим.

7.2. Договору, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених вище обставин. Недотримання будь-якого з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на них в майбутньому.

7.3. Якщо дія непереборної сили унеможливить для Сторони виконання її обов’язків за цим Договором протягом більш, ніж 1 (одного) місяця, то кожна зі Сторін буде вправі розірвати Договір. У цьому випадку жодна із Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони відшкодування будь-яких витрат і збитків.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір вважається укладеним між сторонами з моменту надання «Замовником» згоди на його укладення, в порядку, згідно Договору, і діє до моменту виконання «Виконавцем» і «Замовником» своїх обов’язків відповідно до умов Договору.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
9.1. Замовник погоджується надати Виконавцю достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих при реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо “Замовник” надає недостовірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Замовником інформація неповна або недостовірна, Виконавець має право заблокувати, або видалити обліковий запис.

9.2. Виконавець жодним чином не перевіряє надану Замовником інформацію і не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність такої інформації.